Úcta k svätej tvári Pána Ježiša

Svätá tvár Pána Ježiša je veľkým darom nebeského Otca. Šťastní sú tí, čo počúvajú jeho posolstvo a požehnaní tí, ktorí podľa neho konajú. Dar oddanosti Svätej tvári je možné chápať ako čas Božej lásky a milosrdenstva. Je liekom pre dni tohto času, ktorý sa vyznačuje veľkým nedostatkom viery. Bol nám daný prostredníctvom blahoslavenej rehoľníčky Marie Pierina de Micheli ako prísľub mnohých milostí. Toto posolstvo je blízke najmä malým dušiam: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ Mt 18,3

…keď mala 12 rokov, bola Maria prítomná na Veľký piatok na modlitbe o 15-tej hodine a zrazu počula hlas, ktorý zreteľne hovoril: „Nikto ma nepobozká bozkom lásky, aby nahradil zradný bozk Judášov?“ Vo svojej detskej prostote verila, že hlas počul v kostole každý a bolelo ju, že všetci pobozkali Jeho rany, len nie Jeho tvár. Vo svojom srdci zvolala: „Maj trpezlivosť, drahý Ježišu, dám Ti pusu lásky“ a keď na ňu prišiel rad, láskyplne a zbožne pobozkala Pánovu tvár.

http://www.zivotopisysvatych.sk/maria-pierina-de-micheli-mysticka-reholnicka/

Úcta k Svätej tvári v dejinách času:

rok 33 (podľa tradície): Veronika utiera Ježišovu tvár, na šatke sa objaví odtlačok Svätej tváre. Neskôr je šatka odovzdaná pápežovi Klementovi I. Jedná sa o tretieho nástupcu sv. Petra. Relikvie šatky sú uchovávané v katakombách počas prenasledovania kresťanov ďalšie 3 storočia. Potom je uchovávaná v kostole, ktorý bol postavený nad hrobom sv. Petra (neskôr bazilika sv. Petra). Od tej doby zostáva šatka s odtlačkom Svätej tváre neporušená.

1843 – 1847: sestra Mária od sv. Petra, karmelitánka z Tours vo Francúzsku, prežije niekoľko zjavení Pána Ježiša, ktorý jej oznámi, že si želá, aby bola uctievaná jeho tvár na celom svete. Zmyslom tejto úcty je konať zadosťučinenia za početné rúhanie a vulgarizmy a tiež ako prostriedok mnohých milostí. 8. júla 1848 sestra Marie zomiera v povesti svätosti. Pred svojou smrťou odovzdala miestnemu biskupovi posolstvo zjavení, ktoré trvali 5 rokov. Podrobnosti pozná tiež priateľ, penzionovaný právnik z Tours, dnes už ctihodný Leo Dupont.

1849: Krátko po smrti sestry Márie, nariadil pápež Pius IX verejné modlitby vo všetkých rímskych kostoloch na vyprosenie Božieho milosrdenstva pre pápežský štát, ktorý bol ohrozený revolúciou. V rámci týchto modlitieb bola vystavená Veronikina šatka k verejnému uctievaniu. Tretieho dňa, 6. januára 1849 sa udial zázrak, kedy sa tvár na šatke stala veľmi výraznou a bola ožiarená jasným svetlom. Kanonik baziliky pri pohľade na šatku nariadil, aby vyzváňali zvony. Na volanie zvonov prišlo množstvo ľudí, ktorí tento zázrak trvajúci tri hodiny uvideli na vlastné oči. Táto udalosť bola zdokumentovaná apoštolským notárom a zapísaná do dennej knihy vatikánskej baziliky. Toho istého večera boli vykonané detailné kópie podobizne, ktoré sa dotkli relikvie Svätej tváre, relikvie sv. Kríža a kopije, ktorá prebodla Ježišov bok, a boli rozoslané do zahraničia.

1851 – 1876: ctihodný Leo Dupont, priateľ sestry Márie od sv. Petra, dostal kópiu obrazu Svätej tváre a umiestnil ho vo svojom dome v salóne nad krištáľovú olejovú lampu. Začal sa súkromne s priateľmi modliť modlitby získané od sestry Márie. Začala séria zázračných uzdravení, o ktorých čoskoro vedelo celé Francúzsko. K domu pána Duponta začali putovať zástupy pútnikov. Ich číslo sa zvyšovalo ďalších nasledujúcich 30 rokov a to aj po jeho smrti. Skutočnosť, že sa toľko prvotriednych zázrakov udialo prostredníctvom oddanosti k Svätej tvári svedčí o pravosti zjavení, ktorých sa dostalo sestre Márii od sv. Petra.

1877: Po smrti ct. Lea Duponta sa jeho dom stáva oratóriom Svätej tváre

1885: Aj keď v dejinách vždy existovala určitá forma úcty k Svätej tvári, až  Bratstvo, ktoré založil pápež Lev XIII, prinieslo určitú formu a schválenie. Pobožnosť sa veľmi rýchlo rozšírila do celého sveta.

1885 – 1897: rodina sv. Terézie z Lisieux bola zapísaná ako členovia Bratstva. Úcta k Svätej tvári bola v jej rodine veľmi obľúbená a ona sama si tento titul pridala k svojmu rehoľnému menu. Preto ju dnes poznáme nielen ako sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša, ale aj od Svätej tváre

27. apríla 1910: pápež Piux X. schvaľuje sviatok Svätej tváre pre fašiangový utorok (pred Popolcovou stredou) pre diecézu Cambrai vo Francúzsku.

1938 – 1939: Pán Ježiš a Panna Mária sa zjavujú blahoslavenej sestre Marii Pierina de Micheli z kongregácie Dcér Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a požadujú raziť medailu Svätej tváre a stanoviť sviatok Svätej tváre na posledný utorok pred Popolcovou stredou pre celú cirkev.

Prisľúbenie Pána pre verných ctiteľov Presvätej tváre

Buď človekom modlitby! Sv. Ján z Kríža hovorí jasne: „Duša bez pomoci modlitby nemôže premôcť satanovu moc. Kto sa vyhýba modlitbe, vyhýba sa všetkému, čo je dobré.“

Sv. Alfonz z Liguori nás napomína: „Kto sa modlí, určite bude spasený, kto sa nemodlí, určite bude zatratený.“

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša vo svojich spomienkach Dejiny duše píše: „Modlitba je vzlet srdca, úprimný pohľad k nebu, výkrik vďačnosti a lásky v utrpení aj v radosti.“

  • Pán Ježiš povedal sv. Gertrúde: „Skrze obraz mojej ľudskej prirodzenosti ctitelia dostanú živý odlesk žiary môjho Božstva. Do hlbín svojej duše ním budú osvietení a vo večnom živote sa zjavia podobní s mojou tvárou žiarivejšie než mnohí ostatní. „
  • Svätej Mechtilde povedal Pán o tých, čo uctievajú jeho tvár: „Nikto z nich odo mňa nebude oddelený.“
  • Sestre Márii od sv. Petra Pán Ježiš povedal: „Dušiam, ktoré uctievajú moju Presvätú tvár, vtlačím rysy môjho Božstva.“
  • Moja Svätá tvár je ako pečať Božstva, ktorá má moc vtlačiť dušiam opäť podobu Boha.
  • Skrze moju Svätú tvár budete konať zázraky.
  • Skrze moju Svätú tvár dosiahnete spásu mnohých hriešnikov.
  • Pre túto obeť Vám nebude nič odmietnuté. Ó, keby ste len vedeli, ako sa Otcovi páči pohľad mojej tváre!
  • „Tak ako je tomu v kráľovstve s mincou, ktorá má obraz vladára, za ktorú je možné dostať všetko, práve tak je to s predrahou mincou s obrazom mojej ľudskej tváre. Keď anjeli pri pohľade na ňu plesajú, všetko dostanete, čo len si budete na zemi žiadať.
  • Čím viac budete usilovať o obnovenie mojej tváre, ktorá je poškvrnená rúhaním, tým viac sa budem starať, aby som otlačil svoju tvár do Vašich duší, aby bola znovu taká krásna ako pri krste.
  • Zastanem sa všetkých u svojho nebeského Otca, ktorí sa ma skutkom zmierenia, slovom, modlitbou alebo písmom pred ľuďmi zastanú. V hodine smrti očistím ich duše, obmyjem nečistotu hriechov a vrátim im ich pôvodnú krásu.

(Imprimatur: Friburgo Helvete., Die 31. Octobris 1961, Th. Perroud, vicarius generalis)

Slová Pána Ježiša blahoslavenej sestre Marii Pierina de Micheli

Tento obraz mojej tváre rozdávajte ako dar známym i neznámym. Tento skutok nech je konaný s úmyslom obete a ako vyliatie dobra z Vašich sŕdc.

Chcem vstúpiť do domu každej rodiny, aby som navrátil čo najviac sŕdc. Zanes ma do nemocníc, internátov a detských domovov. Tento obraz bude veľkým požehnaním aj pre tých, čo šíria jeho úctu. Obrátim tých, ktorí ma prijmú s láskou a vďačnosťou. Hovor všetkým o mojej milosrdnej a nekonečnej láske! Pomôžem ti nájsť nových apoštolov. Tým, ktorí sa chcú zasvätiť šíreniu tejto úcty ku mne, povedz, aby sa pomodlili tento obrad zasvätenia:

„Ó Ježišu, dobrotivý Ježišu, Tvoja nekonečná láska stvorila a vykúpila tento svet a túži ho spasiť. Prijmi ma do počtu tých, ktorí túžia pracovať pre víťazstvo Tvojho kraľovania lásky na zemi. Prijmi moje úplné darovanie sa do tvojej služby. Budem šíriť obraz Tvojej božskej tváre a blahoslaviť ťa, aby si oživil vo všetkých dušiach rysy Tvojej božskej tváre. Ó, Ježišu, konaj zázraky obrátenia a povolávaj apoštolov tejto novej éry, nových apoštolov pre toto veľké dielo. Vylievaj na celý svet prameň Tvojej milosrdnej lásky, ktorá ničiac všetko zlo, obnoví krajinu a srdce naplnené milosrdenstvom sa obnoví v jas prežívania evanjelia. Amen.“

Aby tresty, ktoré majú postihnúť svet, boli zmiernené, želá si večný Otec úctu k Najsvätejšej tvári svojho Božského Syna Ježiša Krista a adoráciu tejto tváre … Už prišiel čas, aby svet spoznal túto veľkú úctu v týchto časoch tak potrebnú pre svoju spásu. Skrze túto Svätú tvár Kráľa kráľov sa dostane tomuto svetu spoluúčasť na milostiach. Milosrdenstvo bude svetu dané skrze Božskú tvár Syna Božieho, ktorý je Múdrosťou večného Otca …

Moje deti! Keď po tejto ceste budete kráčať, obdržíte vrúcnu lásku k Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Pozrite, ako rozdávam svoju lásku: svoje Telo dávam ako pokrm a svoju Krv ako nápoj, aby som živil Vaše duše a Vy ste tým mohli dosiahnuť večnú blaženosť.

Moje deti! Viete, čo spôsobilo mojej Matke najväčšiu bolesť? Keď bez všetkej krásy uzrela moju zohavenú tvár.  Tvár, ktorú svojimi svätými rukami tak často hladkala. Ako preveľkú bolesť spôsobila jej srdcu moja znetvorená tvár.  Tvár sa podobala viac malomocnému, než jej Synovi. A viete, čo urobilo mojej svätej Matke najväčšiu radosť? To, že bola prítomná mojej mučeníckej smrti Veľkého piatku a uvidela moju oslávenú tvár, ktorá vyjadrovala moje Božstvo.

Koľkokrát moju Božskú tvár odprosujete, toľkokrát potešujete srdce bolestnej a nepoškvrnenej Matky. Koľkokrát moju tvár odmietate, toľkokrát meč preniká jej srdcom. Obetujte moju Svätú tvár môjmu Otcovi a On sa nad vami zmiluje. Prosím Vás všetkých, uctievajte moju tvár vo vašich domovoch, dajte ju na úctyhodné miesto a Váš Nebeský Otec Vás zahrnie milosťami a odpustí Vám hriechy. Sviatostne sľubujem, že tých, ktorí rozširujú odprosujúcu pobožnosť k Svätej tvári, ochránim od trestov, ktoré hrozia ľudstvu. Ak niekto zomrie po trestnom súde, bude ako mučeník medzi svätými, okrem toho dostane osvietenie v tomto hroznom zmätku, ktorý v Cirkvi nastane. Skrze moju Matku prídete ku mne všetci.

Veru, veru, hovorím vám, ktorí rozširujete uctievanie Svätej tváre, dostanete milosť. Ani jeden z Vašich príbuzných nebude zavrhnutý a z očistcového ohňa budú veľmi skoro vyslobodení. Povedzte všetkým ľuďom, že môj Nebeský Otec vyhlásil, že kto sa postaví proti, nebude schopný pochopiť toto tajomstvo a bude blúdiť. Môj Nebeský Otec hovorí, že Božská tvár znázorňuje Jeho. Úcte neporozumejú tí, ktorí úpenlivo neprosia Svätú Matku o svetlo, aby dosiahli milosti poznania. Preto proste!

Kristus Kráľ: Uctievajte moju Božskú tvár, aby ste pochopili ohnivú lásku môjho Srdca, ktorá vyžaruje skrze moju Božskú tvár. Moje deti! Pozrite na moju tvár, zakrvavenú a opľuvanú – skrze Ňu uvidíte, aké je moje Najsvätejšie Srdce. Skrze moju Božskú tvár spoznáte, ako Vás milujem bez hraníc. V Nej sa zrkadlia urážky a Srdce zranené skrze hriechy.

Moje deti! Koľkokrát moju Božskú tvár odprosujete, toľkokrát sa moje Srdce plní milosrdenstvom a mnoho hriešnikov sa obracia. Pozrite na moju krvácajúcu tvár! Čo k tomu môžem ešte povedať? Je potrebné k tomu ešte niečo dodať? Počuješ ma? Máš súcit so Mnou, keď ma takého vidíš? Pre Teba som trpel.

Panna Mária sestre Marii Pierina de Micheli:

Pomôžte, aby sa úcta k Svätej tvári hojne šírila a dostala sa do každého domu. Tak Vás ešte môžem zachrániť od veľkých trestov.

Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár. Ž 105,4

Modlitba k úcte najsvätejšej tváre Ježišovej (Od bl.sestry Marie Pierina, Milano)

Aká krásna, ó, Pane, je Tvoja svätá tvár! Po dvadsiatich storočiach môžeme sa ešte, Tvoji vykúpení, tešiť sa z kráľovských čŕt Tvojej svätej tváre, ktorú si otlačil do hrobného plátna. Môžeme z neho vyčítať, čo si vytrpel z lásky pre nás! Otvor svoje oči, ó Ježišu, a pozri na mňa! Daruj mi len jeden pohľad, on rozplamení moje srdce láskou k Tebe, uvidím, kto si Ty a kto som ja. Daruj mi, ó, Pane, svoj pohľad!
Otvor, ó, Pane, svoje ústa a prehovor ku mne! Daj mi počuť svoj hlas, ktorý otvoril oči slepých, uzdravil nemocných, vzkriesil mŕtvych! Tvoje slovo uspokojilo, potešilo, poučilo. Ježišu, prehovor aj ku mne!
Nakloň, ó, Pane, svoje ucho ku mne a vypočuj moje biedne slová! Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Zachráň ma, Ježišu, inak som stratený! Ja dúfam v Teba, ó Pane, naveky Ti nebudem na hanbu. Amen

(Imprimatur: Friburgi Helv. die 31. Octobris 1961 Th. Perroud, vicarius generalis)

 

Modlitba k Presvätej tvári (od sv. Terézie z Lisieux)

Ó, Ježišu, ktorý si sa stal vo svojich veľkých bolestiach „potupou ľudí“ a „mužom bolesti“, zvelebujem Tvoju božskú tvár, na ktorej sa leskne krása a láskavosť božstva a teraz sa stala pre mňa tvár „malomocného“ (Iz 53,4). Pod tými rysmi predsa spoznávam Tvoju nekonečnú lásku a ja horím túžbou milovať Ta a prispieť k tomu, aby Ťa všetci ľudia milovali. Slzy, ktoré Tvoje oči tak prehojne vyronili, sa mi vidia ako predrahé perly, ktoré chcem pozbierať, aby som ich nekonečnou cenou vykúpila duše úbohých hriešnikov.
Ó, Ježišu, ktorý moje srdce uchvacuješ, tu na zemi sa rada zriekam sladkostí Tvojho pohľadu, nevysloviteľného bozku tvojich úst, ale túžbou po Tebe vtlač svoj božský obraz do môjho srdca a zapáľ ma svojou láskou, aby som sa rýchlejšie strávila a skoro sa ta mohla dostať a pozerať na Tvoju oslávenú tvár v nebesiach. Amen.

Imprimatur Nr.91/1997; 2.12. 1997. ThDr. František Tondra, spišský biskup.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *