Páter James: Prečo je joga nezlučiteľná s Kristom

Páter James Manjackal: joga je vo filozofii i v praxi nezlučiteľná s Kristom!
„Ako kresťan katolík – hovorí páter James Manjackal – som sa narodil v tradičnej katolíckej rodine v Kerale v Indii, ale žil som uprostred hinduistov a teraz ako katolícky charizmatický kňaz som rehoľným kazateľom v 60 krajinách na všetkých kontinentoch. Mám čo povedať k nepriaznivým účinkom jogy na kresťanskú spiritualitu a život. Viem, že zaznamenávame rastúci záujem o jogu po celom svete, aj medzi kresťanmi, a tento záujem je rozšírený o ďalšie ezoterické praktiky a praktiky New Age, ako napríklad Reiki, reinkarnácia, japonská tlaková masáž šiatsu, akupunktúra, Pranic Healing (pranoterapia), reflexológia (zónová terapia) atď. Čo sú metódy, proti ktorým Cirkev varovala a varuje v dokumente Ježiš Kristus prameň  živej vody (2003).
Pre niektorých je joga spôsobom relaxu a zmiernením napätia, pre iných je formou cvičenia na dobré zdravie, pre ďalších prostriedkom uzdravenia z chorôb. V mysli bežných katolíkov – tak laikov ako klerikov – vládne ohľadom tohto všetkého veľký zmätok, pretože joga, ako ju poznáme medzi katolíkmi, nie je ani celkom fyzickou, ani celkom duchovnou disciplínou, ale raz jednou, raz druhou, často kombináciou obidvoch. V skutočnosti je joga predovšetkým duchovnou disciplínou a viem, že aj kňazi a rehoľné sestry v seminároch a noviciátoch – NANEŠŤASTIE – praktizujú jogu ako pomôcku k meditácii a modlitbe. Je smutné, že dnes mnohí katolíci strácajú dôveru vo veľkú duchovnosť a v mysticizmus pre modlitbu a disciplínu, ktorú im odovzdali veľkí svätci ako Ignác z Loyoly, František z Assisi, František Saleský, Terézia Avilská atď. a špinia sa východnou duchovnosťou a mysticizmom pochádzajúcimi z hinduizmu a z budhizmu. Úprimný kresťan by mal preto skúmať zlučiteľnosť jogy s kresťanskou spiritualitou a rozumnosť zavádzania jej techník do kresťanskej modlitby.
Čo je to joga? Slovo joga znamená „zväzok“, „zjednotenie“. Predmetom jogy je spojiť svoje vlastné prechodné a dočasné SE´, „JIVA“, s večným „Brahma“ (hinduistický koncept Boha). Tento Boh nie je osobným Bohom, ale duchovnou neosobnou substanciou, ktorá je jedno s prírodou a kozmom. Brahma je božská neosobná substancia, ktorá „preniká a zahaľuje a je základom všetkého“. Joga má svoje korene v starých hinduistických Upanišádách (1000 pr. Kr.), ktoré hovoria, že joga je „zjednotenie svetla v tebe so svetlom Brahmana“. „Absolútno je vo vnútri samotnej jednotky“ (L´assoluto é all´interno di uno stesso), hovorí Chandogya Upanišád, „TAT Tuam ASI“ alebo „to si ty“. To božské prebýva v každom jednom z nás prostredníctvom svojho mikrokozmického predstaviteľa, individuálneho ja nazývaného „Jiva“. V Bhagavad Gita, Pán Krišna opisuje Jiva ako „môj večný podiel“ a „radosť z jogy prechádza na jogína, ktorý je jedno s Brahmanom.“
V roku 150 po Kr. jogín Pantajali vysvetlil osem spôsobov, ktoré vedú cvičenie jogy z nevedomosti k osvieteniu – osem ciest predstavuje akýsi rebrík – sebakontrola (jama), zachovávanie náboženských predpisov (nijáma), polohy tela (asana), dychové cvičenia (pranajáma), kontrola zmyslov (pratjahára), sústredenosť (dharána), hlboká kontemplácia (dhijána), osvietenie (samadhí). Je zaujímavé poznamenať, že polohy tela a dychové cvičenia, často považované za celú jogu na Západe, sú bodmi 3 a 4 smerom k zjednoteniu s Brahmanom! Joga nie je iba rozpracovaným systémom fyzických cvikov, ale je duchovnou disciplínou, ktorá má za cieľ priviesť dušu k osvieteniu (samadhí), k úplnej jednote s božským bytím. Samadhí je stav, v ktorom prirodzeno a božské sa stáva jedným, človek a Boh sa stáva jedným bez akéhokoľvek rozdielu (Brad Scott. “Cvičenie a náboženská prax? Joga: Čo učiteľ nikdy neučil v triede na Hatha Joga“ v “Expositor Watchman”, Zv. 18, Č. 2, 2001).
Takýto pohľad radikálne protirečí kresťanstvu, ktorý jasne rozlišuje medzi Stvoriteľom a stvorením, Bohom a človekom. V kresťanstve je Boh „Iným“, a nikdy nie z nás. Je smutné, že niektorí šíritelia jogy, reiki a iných disciplín a meditácií, zle porozumeli niektoré izolované biblické citáty na to, aby si falošne podopreli svoje učenie. Napríklad: „vy ste chrámom Božím“, „živá voda pramení z teba“, „byť vo mne a ja vo vás“, „už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“, atď., bez toho, aby porozumeli kontextu a zmyslu týchto biblických slov. Niektorí ľudia zas vyobrazujú Ježiša ako jedného z jogínov, ako môžeme vidieť v niektorých kláštoroch-kaplnkách a presbytériách, v ktorých je Ježiš vyobrazený v jogínskych postojoch meditácie! Nazývajú Ježiša jogínom, a pritom popierajú jeho božstvo, jeho svätosť a dokonalosť a prichádzajú s názorom, že mal predmetom prirodzenosti padlú nevedomosť a ilúziu (mája) a že potreboval byť oslobodený z ľudskej prirodzenosti prostredníctvom cvičenia a disciplíny jogy. REDUKUJÚ predhistorickým spôsobom JEŽIŠA z Boha na jednoduchého ČLOVEKA! Joga nie je zlučiteľná s kresťanskou spiritualitou, lebo je panteistická (Boh je všetko a všetko je Boh), a tvrdí, že existuje iba jedna skutočnosť a zvyšok je ilúzia alebo Mája. Ak je len jedna absolútna skutočnosť a zvyšok je iluzórny, nemôže existovať žiaden vzťah a žiadna láska. Centrom kresťanskej viery je viera v Najsvätejšiu Trojicu, Otca, Syna a Ducha Svätého, tri osoby v jednom a jedinom Bohu, dokonalom vzore vzťahu lásky. Kresťanstvo je celé založené na vzťahoch s Bohom a ľuďmi: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! (Mt 22?37-39)
V hinduizme dobro a zlo ako aj bolesť a pôžitok sú iluzórne (Mája) a teda nereálne. Vevekananda, ikona alebo najváženejší guru moderného hinduizmu povedal, že „dobro a zlo sú tá istá vec! (Vivekananda. „Joga a iné skutky“ publikované, Ramakrišna Vivekananda Centrum NY 1953). V kresťanstve je náročný problém hriechu ako zločinu voči Božej svätosti je neoddeliteľný od našej viery, pretože je motívom, pre ktorý potrebujeme Spasiteľa. Vtelenie, život, umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša sú pre nás a znamenajú našu spásu, naše oslobodenie od hriechu a jeho následkov. Nemôžeme nebrať do úvahy tento základný rozdiel z nesprávnym cieľom prijať jogu a iné techniky východnej meditácie do kresťanskej spirituality. Cvičenie jogy je minimálne pohanské a okultné v najhoršom slova zmysle. Je náboženstvom Antikrista a po prvýkrát v histórii sa divoko praktizuje v celom západnom svete a v Amerike. Je smiešne, že aj samotní jogíni, ktorí nosia kríž alebo iný symbol kresťanstva, zavádzajú ľudí hovoriac, že joga nemá do činenia s hinduizmom a že sa jedná len o prijímanie iných kultúr. Niektorí ďalší zamaskovali jogu pod kresťanské gestá a volajú ju „kresťanská joga“. Nejedná sa však o prijímanie kultúry druhých ľudí, jedná sa o prijímanie náboženstva, ktoré nie je zlučiteľné s našou kresťanskou vierou a s dogmami alebo istotami, ktoré nám Kristus zjavil ako jediná Pravda.
Je závažné, že joga sa divoko rozšírila všade, od materských škôl do vzdelávacích inštitúcií, v medicíne, psychológii atď. a sama seba charakterizuje ako vedu, kým vôbec nie je vedou! Predáva sa s nálepkou „relax terapia“, „autohypnóza“, „tvorivá vizualizácia“, „centrovanie“ atď. Hatha Joga je jedným z termínov rozšírených v Európe a v Amerike sa ňou chápe relax, avšak je jedným zo systémov, ktoré pozná ortodoxný hinduizmus a je náboženským a mystickým prameňom, a teda najnebezpečnejšou formou jogy (Dave Hunt, Vábenie kresťanstva, s. 110). Spomeňte si na slová sv. Pavla: „A nečudo, veď sám Satan sa tvári ako anjel svetla.“ (2 Kor 11,14)
Je pravdou, že mnohí ľudia sú (naoko) vyliečení jogou a inými spôsobmi východnej meditácie. V podstate, ako hovorí Páter Verlinde a sestra Emmanuel sa jedná len o prerušenie typické pre ezoterikov, kedy je dané zlo prerušené na pár dní od toho, ktorý ho spôsobuje – Satana – aby sa potom objavilo prenesené na fyzickú alebo psychologickú úroveň, alebo ešte vážnejšie ako duchovné zlo. Tu by sa mali kresťania pýtať, prečo keď potrebujú materiálne dobrá alebo uzdravenie, neobracajú sa na ich Boha v Ježišovi Kristovi, ktorý, ako veria, je jediným prameňom všetkých uzdravení a pravého dobrého zdravia.
Túžba stať sa Bohom je prvým hriechom a chronologicky druhým v histórii stvorenstva v Biblii: „Ako si padla z neba, žiarivá zornička (tal. Lucifero)! Zrazený si k zemi, čo si vládol nad národmi. Veď v srdci si si hovoril: „Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na stráňach severu. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa Najvyššiemu.“ Tieto isté slová Lucifera nájdeme v jogínskom delíriu všemohúcnosti vystúpiť až k vlastneniu božského; „Biblia jogy“, Jogasutra od Pantajaliho, tvrdí, že „vďaka joge sa jogín dostáva k neomylnému poznaniu všetkého, čo si praje, stane sa neviditeľným, dokáže vnímať akýkoľvek vzdialený predmet, vlastní všetku moc, dokáže všetko spoznať, dostáva sa k ovplyvňovaniu všetkého vstupujúc do stavu identifikovania sa s vecami až po najmenšie atómy. A tak tým, že má vplyv a vládu aj nad vzťahom týchto vecí s éterom, samotný jogín sa stáva ľahkým a je schopný kráčať po vode a po lúčoch slnka. Existuje mimo tela a môže vstupovať do tiel druhých ľudí. Je schopný preniknúť do kameňa. Ani tečúca voda ho nezmočí, ani teplo ohňa nespáli, ani vietor proti nemu neveje. Jogín sa stáva vševediacim, získava božský zrak a sluch a veľmi pevné telo“
(Pantajali, Aforizmy o joge (Jogasutra), vyd. Biblioteca Boringhieri, Turín 1978,
s.122.153.156.159.162.167.168.172.175.177oII,45;III,21.25.26.33.42.43.45.49.51).
Aj guru Swami Viveananda to nadnesene hovorí, keď predstavuje, aké sú schopnosti plne osvieteného jogína: „Aká moc na zemi by mu nemala patriť? Bude schopný pohnúť slnkom a hviezdami, kontrolovať všetko vo vesmíre od atómov po najväčšie slnká. To je konečným cieľom pranajámy (rytmická kontrola dýchania). Keď sa jogín stáva dokonalým, neexistuje nič na svete, čo by nebolo pod jeho kontrolou. Ak bohom alebo dušiam zosnulých rozkáže, aby k nemu prišli, poslúchnu jeho rozkaz. Všetky sily prírody ho poslúchnu ako otroci. Kto si skontroloval pránu, skontroloval si samotnú myseľ a tiež všetky mysle a všetky existujúce telá.“ (Nikilananda, Vivekananda: The Yogas and Other Works, in T. Mezzetti, Come leone ruggente, I, 239). Podľa veľkého antropológa Mirceu Eliadeho jogíni preháňajú s „vnímacími schopnosťami, ktoré nepodliehajú telesným orgánom, vďaka ktorým by mohli vidieť bez očí, počuť bez uší, dostať sa niekam bez kráčania atď. (porov. Julius Evola, Lo Yoga della potenza, ed Mediterranee, Roma 2006, p.106)].
Had povedal žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ (Gn 3, 4-5). Filozofia a praktizovanie jogy sa zakladajú na presvedčení, že človek a Boh sú jedno. Joga učí koncentrácii na seba samého namiesto upriamovania pozornosti na pravého Boha. Povzbudzuje svojich fanúšikov k hľadaniu odpovedí na životné problémy a otázky v rámci svojej mysle a vedomia, namiesto nachádzania riešení v Božom slove prostredníctvom Ducha Svätého, ako je tomu v kresťanstve. Takto sa istotne otvára brána pre klamstvo Božieho nepriateľa, Satana, ktorý hľadá obete „ako revúci lev“ a môže nás vzdialiť od Boha a z Cirkvi (porov. 1 Pt 5,8). Za posledných osem rokov – hovorí Páter James – ohlasujem Božie slovo najmä v európskych krajinách, ktoré boli kedysi kolískou kresťanstva a kde bolo mnoho evanjelizátorov a misionárov, mučeníkov a svätcov. Možno dnes nazvať Európu kresťanskou? Nie je vari pravda, že Európa vymazala zo života všetky svoje kresťanské koncepty a hodnoty? Prečo sa Európa hanbí povedať, že má kresťanské korene? Kde sú morálne a etické hodnoty a Európanov známe po celé stáročia a odovzdávané iným krajinám a kultúram od odvážneho ohlasovania Kristovho evanjelia? Strom sa pozná po ovocí! Verím, že tieto pochybnosti a zmätky, apostázie a nevernosť, chlad a náboženský nezáujem vstúpili do Európy, odkedy východný mysticizmus, ezoterická meditácia a praktiky New Age vstúpili do západného sveta. Na mojich charizmatických duchovných obnovách má väčšina účastníkov rôzne morálne, duchovné, duševné a fyzické problémy, a túžbu po oslobodení a uzdravení Ježišom spolu s túžbou mať nový život prostredníctvom moci Ducha Svätého. Z najúprimnejšieho srdca poviem, že 80-90% účastníkov (chorých) praktizovalo jogu, reiki, vyznávalo reinkarnáciu a iné praktiky východných náboženstiev, kde stratili vieru v Ježiša Krista a v Cirkev. V Chorvátsku, Bosne, Nemecku, Rakúsku a Taliansku som mal jasné príklady, kedy posadnutí ľudia (nepriateľ v nich) takto kričali: „Som Reiki“, „Som pán Joga!“ a identifikovali sa s týmito ezoterickými praktikami ako osoby, kým som sa za nich modlil modlitby uzdravenia. Neskôr som sa musel za nich modliť modlitbu oslobodenia, aby som ich oslobodil od zhubného zla! Niektorí ľudia (hlúpo) povedia: „Nie je nič zlé praktizovať tieto veci. Stačí neveriť v tú filozofiu za tým.“ Vážni propagátori jogy, reiki atď. hovoria veľmi jasne, že filozofia a prax jogy sú neoddeliteľné, a teda kresťan nemôže nijakým spôsobom prijať filozofiu a prax jogy, pretože kresťanstvo a joga sú vzájomne protichodné zo všetkých uhlov pohľadu. Kresťanstvo vidí ako hlavný problém človeka hriech, nesúlad totožnosti s Bohom morálne dokonalým. Človek sa Bohu odcudzuje a potrebuje zmierenie, Jeho odpustenie. Riešením je Ježiš Kristus, „Baránok, čo sníma hriechy sveta“. Prostredníctvom Ježišovej smrti na kríži Boh zmieril svet so sebou. Teraz volá človeka, aby slobodne prijal všetky výhody svojej spásy prostredníctvom samotnej viery v Ježiša. Na rozdiel od jogy vidí kresťanstvo spásu ako nezaslúžený dar, ktorý je možné len prijať a nedá sa získať alebo dosiahnuť vlastným úsilím pomocou techník.
Dnes je v Európe aj inde potrebné mocné ohlasovanie posolstva o Ježišovi, ktoré vychádza z Biblie a je interpretované Cirkvou, za účelom odstránenia pochybností a zmätkov divoko rozšírených medzi kresťanmi Západu, aby sa vrátili k Ceste, Pravde a Životu – Ježišovi Kristovi. Iba pravda nás oslobodí.“

Zdroj: jmanjackal.net

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *