Modlitba KRÍŽOVÉHO RUŽENCA

Panna Mária oznámila malému Pabblovi (Kremienku), že každým razom, keď sa tento ruženec pomodlí, je vyslobodených 10 000 duší z očistca a 100 duší bude zachránených a udelí sa im milosť, že prídu do nebeského Kráľovstva.

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Na krížiku sa modlíme: Apoštolské vyznanie viery.

Na veľkom zrnku: Otče náš … (ku cti Najsvätejšej Trojice).

Na 3 malých zrnkách: Zdravas Mária … ku cti:

1. jej titulu: Mária vždy Panna.

2. jej titulu: Matky Božia.

3. jej titulu: Nepoškvrnené počatie .

Sláva Otcu …

 

Prvá dekáda: Ježiša odsúdili na smrť

Na veľkom zrnku: Otče náš a Sláva Otcu …

Na 10 malých zrnkách: Ježiš, Mária, milujem vás, zachráňte duše!

Po dekáde /10/: Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás …

Za tým: Buďte pochválené Rany Pána Ježiša Krísta, lebo ony

nás oslobodili od trestov za hriechy.

Nech je pochválená jeho drahocenná Krv, ktorá nás

očisťuje od našich zlých činov.

Druhá dekáda: Ježiš nesie svoj kríž.

Tretia dekáda: Ježiš padá po prvý raz pod krížom.

Štvrtá dekáda: Ježiš sa stretá so svojou skormútenou Matkou.

Piata dekáda: Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž.

Šiesta dekáda: Veronika osušuje Ježišovi tvár.

Siedma dekáda: Pán Ježiš padá po druhý raz.

Ôsma dekáda: Jeruzalemské ženy plačú nad Ježišom.

Deviata dekáda: Ježiš padá po tretí raz.

Desiata dekáda: Ježiša olupujú o odev.

Jedenásta dekáda: Ježiša pribíjajú na kríž.

Dvanásta dekáda: Ježiš je na kríži vyvýšený a zomiera

Trinásta dekáda: Ježiša snímajú z kríža

Štrnásta dekáda: Ježiša ukladajú do hrobu.

 

Na konci sa modlíme: Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš

i sladkosť naša, zdravas! K tebe voláme hriešni synovia

Evy v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda,

Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné

oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života

svojho, tam vo večnosti ukáž. Ó milostivá a nad

všetkých pobožná, ó presladká Panna, Matka Božia,

Mária. Amen.

 

Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo príhovor žiadal. Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam,

k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem, je úbohý hriešnik, Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš! Amen.

 

 

Modlitba k sv. Jozefovi

Rozpamätaj sa, svätý Jozef, najčistejší snúbenec blahoslavenej Panny Márie a môj najláskavejší ochranca, že nebolo počuť, že by si niekoho opoustil, kto sa pod tvoju ochranu utiekal a teba o pomoc žiadal. S touto dôverou prichádzam

k tebe a úplne sa ti odovzdávam. Nezavrhni moje prosby, pestún nášho Spasiteľa, ale ma milostivo vypočuj! Amen.

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme si pomoc od teba od tvojej nevesty. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.

Pre lásku, ktorá ťa spája s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božia Dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a prispej nám na pomoc v našich biedach svojou mocnou podporou.

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž nad vyvoleným pokolením Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý Otče, všetku nákazu bludu a hriechu!

Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a ako si niekedy Dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, tak obhajuj svätú Cirkev Božiu pred nepriateľskými úkladmi a pred každými protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Medzi jednotlivými modlitbami sa odporúča spievať cirkevné piesne.

 

 

Zasväcujúca modlitba k MATKE SEDEMBOLESTNEJ

 

Najsvätejšia Panna a Kráľovná mučeníkov, Mária. Prijmi odo mňa nehodného služobníka svojho úprimný pozdrav a hold materinskej oddanosti Tvojmu úctyhodnému srdcu, preniknutému toľkými mečmi bolesti, dnes a navždy sa úplne zasväcujem

úbohú dušu svoju porúčam. Prijmi ma za spolutrpiteľa tvojich bolestí a nedovoľ mi vzdialiť sa od toho kríža, na ktorom tvoj jednorodený Syn za mňa sa obetoval. S tebou, ó Mária, chcem trpieť všetky úzkosti, kríže a trápenia, ktoré Božia prozreteľnosť na mňa zošle. Všetko to ti obetujem na pamiatku tých bolestí, ktoré si za mňa vytrpela v tuzemskom živote. Bolestná Matka Mária, Matka Božej milosti, popros za mňa svojho Syna, aby som sa opravdive polepšil a nikdy už nekrižoval svojho Spasiteľa novými hriechmi. Vypros mi milosť vytrvať v dobrom až do konca. A keď sa bude blížiť koniec môjho života, stoj pri mne v tej hroznej smrteľnej úzkosti, ako si stála pri svojom na kríži umierajúcom Synovi, aby som tak pre zásluhy jeho umučenia a pre tvoju materinskú lásku a mocný príhovor večný život obsiahol. Amen.

Matka lásky, bolesti a milosrdenstva, oroduj za nás!

Oroduj za nás, Matka Sedembolestná, aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa: Bože, pri umučení Tvojom, podľa Simeonovho proroctva, meč bolesti prenikol i najsladšiu dušu slávnej Panny a Matky Tvojej, Márie, daj nám milostive, aby sme aj my, ktorí zbožne ctíme jej bolesti, pocítili blahodarný účinok mučenia Tvojho. Ktorý žiješ a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Odprosenie MATKY SEDEMBOLESTNEJ

 

Sedembolestná Matička, odpusť, prosíme, že sme ti toľko bolestí zapríčinili.

Vieme a priznávame sa, že si nezaslúžime ani tvoj láskavý pohľad, lebo my sme zapríčinili umučenie tvojho Syna, Ježiša Krista. Ale ty si Matkou milosrdenstva, daj nám ho pocítiť a my ti zas sľubujeme, že v budúcnosti budeme vernejší tvojmu Synovi a odprosíme ťa za premnohé bolesti, ktorými sme mučili tvoje materinské srdce.

Meč bolesti, ktorý prerazil tvoje materinské srdce, nech poraní aj naše a nech nás naplní duchom pokánia, žeby sme žili, zomreli v láske Božej a stali sa účastnými tej slávky, ktorú nám tvoj Syn zaslúžil svojou predrahou krvou. Amen.

Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

Matka prebolestná! Oroduj za nás!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *