Kde nájdem modlitby na vyháňanie zlých duchov?

Modlitby na vyslobodenie z diablových pokušení, protivenstiev a moci rozdeľujeme do troch skupín:
Jednoduché modlitby , napr. niektoré žalmy, modlitba k Svätému Michalovi, archanjelovi, k anjelovi strážcovi, Pod tvoju ochranu, ruženec, litánie k menu Ježiš a mnohé iné kresťanské modlitby. Okrem nich tu môžeme zaradiť aj používanie svätenín ako je pokropenie a prežehnanie svätenou vodou, požehnanie osôb, vecí, príbytkov, jedál, nábožné prežehnanie a tiež modlitby vlastnými slovami s prosbou o ochranu pred Zlým.
Modlitby za oslobodenie – Ide o modlitby zamerané na konkrétny problém, oblasť života alebo na človeka, u ktorého sa vo výraznej miere prejavilo alebo prejavuje duchovné, morálne a spoločenské zlo. Modlitby sa obracajú k Ježišovi, aby zbavil človeka útlaku, pokušení a moci zlého ducha. Pritom sa priamo nevyzýva a neoslovuje zlého ducha.
Dôležitou súčasťou takýchto modlitieb je rozhovor, ktorý pomôže spoznať dotyčnému človeku pravdu o sebe, o tom, čo v jeho živote bolo zlé a v rozpore s Božou vôľou, a povzbudenie, aby sa toho dokázal zrieknuť. Takisto musí odstrániť všetko, čo ho viaže k hriechu – príležitosti, predmety, knihy, vzťahy a pod. Nesmie tu chýbať ani zvesť o Božej láske, o tom čo mu ponúka Boh a k čomu ho pozýva.
Zavŕšením modlitieb za oslobodenie je odovzdanie života Ježišovi, prijatie ho za svojho Pána a Spasiteľa vo všetkých oblastiach a rozhodnutie hľadať a plniť jeho vôľu. Tieto modlitby sa môže modliť každý kresťan. Ale je lepšie, keď sa konajú pod vedením kňaza, alebo najlepšie, keď ich vedie sám kňaz, pretože sa z nevedomosti môžu urobiť niektoré chybné kroky alebo na druhej strane sa môže zanedbať niečo dôležité. Účinky modlitieb by sa tak nemuseli prejaviť, čo by mohlo vplývať na oslabenie dôvery v Boha a v jeho pomoc.
Do tejto skupiny modlitieb patria aj tzv. malé exorcizmy, ktoré sú súčasťou krstu alebo stretnutí katechumenov a tých, ktorí neboli po krste patrične katechizovaní. Môžete ich nájsť v liturgickej kniheObrad uvedenia dospelých do kresťanského života , ktorý možno dostať v katolíckych kníhkupectvách a tiež by mal byť na každej fare. Niektoré z nich sa môžu modliť aj bežní veriaci.
Do tretej skupiny sa zaraďuje tzv. slávnostný exorcizmus , čiže výslovné vyháňanie zlého ducha. Jeho súčasť tvoria jednak modlitby, ktoré poznáme, ako Otče náš, litánie ku všetkým svätým, Magnifikat, žalmy, čítanie Božieho slova, a tiež špeciálne modlitby, v ktorých sa prikazuje, aby diabol opustil telo posadnutého človeka. Jestvuje aj obrad exorcizovania miesta, napr. domu, v ktorom sa zjavným spôsobom prejavuje činnosť zlého ducha. Tento druh modlitieb ráta aj s priamym oslovovaním zlého ducha.
Keďže ide o otvorenú a nebezpečnú konfrontáciu so zlým duchom, tento rituál môže v našej cirkvi vykonávať alebo presnejšie povedané viesť iba exorcista – kňaz špeciálne poverený na túto úlohu biskupom. Vystupuje tak na vyššej úrovni autority a ochrany. Kňazi sú na túto úlohu starostlivo vybraní podľa určitých kritérií – bezúhonnosti, nábožnosti, vzdelania, psychologických i ľudských predpokladov. Pri tejto službe spolupracujú s odborníkmi v psychiatrii, ktorí pomáhajú rozlíšiť, či sa nejedná o psychickú chorobu a tiež kontrolujú zdravotný stav a reakcie posadnutých.
Počas slávnostného exorcizmu môžu byť prítomní aj veriaci, ktorých viaže s posadnutým človekom osobitné puto – rodinné alebo duchovné. Odporúča sa im modliť sa potichu, a tiež sa môžu zapájať do modlitieb, ako sú litánie, Otče náš, prosby, Magnifikat a pod. Nezapájajú sa do dialógu s diablom a do exorcizmov. V konečnom dôsledku tak slávia obrad exorcizmu spolu s kňazom, ktorý ho vedie, podobne, ako počas svätej omše slávi liturgiu celé spoločenstvo veriacich na čele s kňazom.
Rituál slávnostného exorcizmu sa nachádza v osobitnej liturgickej knihe. Zatiaľ ešte nebol oficiálne preložený do slovenčiny. Nie je to až tak na škodu, pretože použitie latinských modlitieb pomáha ľahšie overiť, či ide o skutočnú posadnutosť, lebo diabol rozumie a reaguje na latinské texty podľa ich obsahu. Psychicky chorý človek nereaguje na slová, ktorým nerozumie alebo reaguje chaoticky.

One thought on “Kde nájdem modlitby na vyháňanie zlých duchov?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *